งานด้านบริการวิชาการ

แผนดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการบริการวิชาการ

ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานภาคเกษตร

ณ ชุมชนบ้านบ่อปั้น ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

6-7 มิถุนายน 2562

โครงการบริการวิชาการ

รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ณ ชุมชนบ้านบ่อปั้น ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

15 มีนาคม 2562