เกี่ยวกับคณะ

แนะนำคณะ

       

      มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรระดับวิชาชีพทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จำเป็นในระบบสุขภาพคือพยาบาลวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขช่วยรองรับผู้ป่วยและผู้รับบริการสุขภาพกอปรกับได้มีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของไทย ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่ พ.ศ.2545

          แม้จะมีการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพิ่มขึ้นจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นลำดับ  แต่แนวโน้มจำนวนบุคลากรพยาบาลก็ยังไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนบุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลน  ยังเป็นการขยายบทบาทของสถาบันในการจัดการเรียนการสอน และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แก่ผู้เรียนในส่วนภูมิภาคจึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการศึกษาพยาบาลดำเนินการร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ.2549 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการขอเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 ซึ่งเปิดดำเนินการเรียนการสอนใน  ปีการศึกษา 2550  เป็นต้นมา และสภาการพยาบาลได้ให้การรับรองทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 - 2553 และเมื่อมีผู้สำเร็จการศึกษาได้ให้การรับรองอย่างต่อเนื่องครั้งละ 2 ปี จนถึงปีการศึกษา 2559


วิสัยทัศน์

   บูรณาการความรู้ คู่ภูมิปัญญาไทยด้วยพลังความคิด  มีวินัย ใฝ่ธรรมะ จรรยางดงาม
    เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้รักสามัคคี สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
    ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย

ปรัชญา

    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
    ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถใช้พลังความคิด สติปัญญา เพื่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ

 

พันธกิจ

    1. ด้านการผลิตบัณฑิต ยึดหลักการจัดการศึกษา 3 ประการ คือ
        1.1 เตรียมความพร้อมให้บัณฑิตตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
        1.2 จัดหาทรัพยากรจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของนิสิต ซึ่งจะเป็นบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษา           
        1.3 จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร
    2. ด้านการวิจัย ส่งเสริมการทำวิจัยและใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนา ความรู้ และวิชาชีพ
    3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ให้บริการวิชาการแก่สังคม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
    4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย


มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฏร์ ตำบลลาดสวาย 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150


">