ปริญญาเอก

ทุกหลักสูตรได้รับการอนุมัติ/รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงอุดมศึกษาฯ 

Doctor of Business Administration (D.B.A)

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

   เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานในองค์การธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงิน การบัญชีเพื่อการบริหาร การบริหารการตลาด อุตสาหกรรมบริการ การบริหารการตลาดแบบขายตรง และการบริหารการประกันภัยรวมทั้งยังสามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย และนักวิจัยในสาขานั้นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Doctor of Laws (LL.D)

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย นักวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ อัยการ ผู้พิพากษา ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นิติกร นักวิชาการ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และนักการเมืองทั้งในประเทศและระดับท้องถิ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ph.D. Public Health (Ph.D.)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเเป็นผู้บริหารงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานในองค์การธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ การวางแผนและการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุข

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ph.D. Public and Private Management (Ph.D.)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน

  เมื่อสาเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนาการปกครอง การบริหารงานยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรึกษาการบริหารองค์กร ผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ อาจารย์ประจาสถาบัน และนักวิจัยและสามารถเข้าทางานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กากับ ดูแลและการวางแผน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ph.D. Public Administration (Ph.D.)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนาการปกครอง การบริหารงานยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปรึกษาการบริหารองค์กร ผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ อาจารย์ประจำสถาบัน และนักวิจัยและสามารถเข้าทำงานได้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแลและการวางแผน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ph.D. Education Administration (Ph.D.)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปรึกษาการบริหารองค์กร นักวิชาการ อาจารย์ประจำสถาบัน และนักวิจัยและสามารถเข้าทำงานได้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแลและการวางแผน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ph.D. Curriculum and Instruction (Ph.D.)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

เมือสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นครูผู้สอน ผู้เชียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ทีปรึกษา อาจารย์ประจําสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน นักวิชาการและนักวิจัยด้านการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปริญญาโท

ทุกหลักสูตรได้รับการอนุมัติ/รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงอุดมศึกษาฯ 

Master of Business Administration

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานในองค์การธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงิน การบัญชีเพื่อการบริหาร การบริหารการตลาด อุตสาหกรรมบริการ การบริหารการตลาดแบบขายตรงและการบริหารการประกันภัย รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยและนักวิจัยในสาขานั้นๆหรือประกอบอาชีพอิสระ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Master of Laws

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

เมื่อสําเร็จการศึกษา สามารถไปประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย ทั้งองค์กรภาครัฐใน ตําแหน่งต่างๆ เช่น ผู้พิพากษา ตุลาการในศาลปกครอง อัยการ นิติกร นักวิชาการด้านกฎหมายในส่วนราชการและ ส่วนปกครองท้องถิ่น รวมถึงในส่วนของภาคเอกชน ผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานทางด้านกฎหมาย และสามารถเป็นนักกฎหมายประจําบริษัทต่างๆ ของหน่วยงานของภาคเอกชน ประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น ทนายความ ที่ปรึกษาทางกฎหมายได้ และสามารถประกอบอาชีพเป็น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนในสาขานิติศาสตร์ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

Master of Public Health

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานเป็นผู้บริหารด้านงานสาธารณสุขที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุข อาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษานักวิชาการนักวิจัยหรือประกอบอาชีพอิสระ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Master of Public Administration

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารทั่วไปการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนา การปกครอง การบริหารงานยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการอาจารย์ประจำสถาบัน นักการเมือง ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักวิจัยและสามารถเข้าทำงานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Master of Education in Administration

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา อาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และนักวิจัยด้านการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

Master of Education in Curriculums and Instruction

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพดังนี้ข้าราชการในหน่วยงานราชการต่างๆผู้บริหารหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาครู อาจารย์ผู้สอน บุคลากรในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนนักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และนักพัฒนาหลักสูตรในหน่วยงานต่างๆที่ปรึกษาด้านการศึกษาตามหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนบุคลากรที่ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

Master of Engineering in Engineering Management

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารงานวิศวกรรม


ข้อมูลเพิ่มเติม