รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาตรี แม้ว่าจะมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดการศึกษาแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในแต่ละปีจากสถิติผู้สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีจำนวน 300,000 คนยังนับว่ามีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนของผู้สนใจเรียนต่ออยู่ในองค์กรต่างๆทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางรวมถึงเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อในระบบการศึกษาปกติ ด้วยข้อจำกัดเรื่องของการบริหารเวลาและการบริหารเงิน
ผู้ที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรีมีประมาณการกันว่ามีอยู่จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ล้านคน(บทสัมภาษณ์ของ ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 27 มีนาคม 2550) ซึ่งคนเหล่านี้เป็นโจทย์ท้าทายการจัดการศึกษายุคใหม่ที่จะตอบสนองความต้องการการเรียนต่อโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวก

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

CNE Western University CHANNEL

ข่าวสารวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายCNE

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีมอบเอกสารสำเร็จการศึกษาแก่นิสิตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ข้อมูลเพิ่มเติม

บรรยากาศการสอบปลายภาค2/2560

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์
ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร 02-563-5252 ต่อ 0
088-750-9481-82, 088-278-3844 063-203-4480-82, 063-203-4484
E-mail wtuonline@western.ac.th 

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย(CNE) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น