คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 และหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ได้รับการอนุมัติครั้งแรกโดยสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 และได้พัฒนาต่อเนื่องมาจนเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) และเสนอต่อแพทยสภาเพื่อขอรับการรับรอง เน้นการผลิตบัณฑิตแพทย์สู่ระบบบริการปฐมภูมิ ที่มีคุณลักษณะดังนี้

  • ประพฤติตนและปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
  • ประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและศาสตร์เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการวินิจฉัย ดูแล รักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม สมเหตุผลและปลอดภัย
  • ปฏิบัติงานในระบบปฐมภูมิแบบบูรณาการ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพของประเทศได้
  • สื่อสารและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ และประชาชน
  • สื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรในระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาความรู้ และทักษะในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ โลกไร้พรมแดน และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
โทรศัพท์ 02-5635252, 083-348-1943
วันเวลาทำการ จันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
Mail. medic@western.ac.th

ขอยื่นเรื่องอุทธรณ์คณะแพทยศาสตร์ (สำหรับนิสิต)

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น