สาขาสาธารณสุขศาสตร์บุรีรัมย์

สมัครเรียน

     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการ เลขที่ 2/4 2540 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นับตั้งแต่ได้เปิดดำเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 14 ปี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษา สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษา คือบัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน
       การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศ ที่มาจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ดังนั้นประชากรที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม จำเป็นต้องมีสุขภาวะที่ดีทำงานด้วยความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่ ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานประกอบการประมาณ 300,000 แห่ง มีลูกจ้างภายใต้กองทุนเงินทดแทนประมาณ 8,000,000 คน สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพเป็นปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น พิษจากสารตะกั่วและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการทำงาน มีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้กระบวนการผลิตทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือ อุบัติเหตุต่อร่างกายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป จะเห็นได้จากสถิติอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2549 พบว่าคนงานประสบอันตรายจากการทำงานประมาณปีละ 200,000 คน เสียชีวิตจากการทำงานปีละ 600 คน จ่ายเงินค่าทดแทนปีละ 1,600 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ไม่ปลอดภัยร้อยละ 28 

Channel

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

นิสิตคณะสาธารศุขศาสตร์ บุรีรัมย์ ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าชีวมวล ศรีวัฒนากรีนเพาเวอร์จำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เก็บข้อมูลโครงการวิจัย ณ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้ทำการจัดกิจกรรมและเก็บข้อมูลวิจัยในโครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ในนักศึกษาหญิง วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ในวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีรับเสื้อวิชาชีพและเข็มสถาบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 123 หมู่ 11 ตำบลบ้านยาง
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทร.063-2192099, 044-666618

SUBSCRIPTION

คณะแพทยศาสตร์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์

Section