รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความเชื่อว่า การศึกษาเภสัชศาสตร์ เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถและทักษะเพื่อการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้และศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสภาพผู้รับบริการทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม ด้วยการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษา ร่วมกับการใช้ศาสตร์ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถทํางานร่วมกับทีมสุขภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทุกด้าน โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ เพื่อให้มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ด้วยการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และนําผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ อันจะนําไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้นําในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองนิสิตและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรค

โครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคณ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 0-2563-5252 ต่อ 2312

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น