วิทยาเขตกาญจนบุรี

สมัครเรียน

    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา บุคลากรระดับวิชาชีพ ทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่จำเป็นในระบบสุขภาพคือพยาบาลวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข ช่วยรองรับผู้ป่วยและ ผู้รับบริการสุขภาพ กอปรกับได้มีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของไทย ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่ พ.ศ.2545 แม้จะมีการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพิ่มขึ้นจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นลำดับ 
   แต่แนวโน้มจ านวนบุคลากรพยาบาลก็ยังไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนบุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลน ยังเป็นการขยายบทบาทของ สถาบันในการจัดการเรียนการสอน และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แก่ ผู้เรียนในส่วนภูมิภาค จึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการศึกษาพยาบาลดำเนินการร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น ในปี พ.ศ.2549 สภามหาวิทยาลัยได้ อนุมัติการขอเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 ซึ่งเปิดดำเนินการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา และสภา การพยาบาลได้ให้การรับรองทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2553 และเมื่อมีผู้สำเร็จการศึกษาได้ให้การ รับรองอย่างต่อเนื่องครั้งละ 2 ปี จนถึงปีการศึกษา 2559

    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา บุคลากรระดับวิชาชีพ ทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่จำเป็นในระบบสุขภาพคือพยาบาลวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข ช่วยรองรับผู้ป่วยและ ผู้รับบริการสุขภาพ กอปรกับได้มีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของไทย ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่ พ.ศ.2545 แม้จะมีการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพิ่มขึ้นจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นลำดับ 
   แต่แนวโน้มจ านวนบุคลากรพยาบาลก็ยังไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนบุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลน ยังเป็นการขยายบทบาทของ สถาบันในการจัดการเรียนการสอน และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แก่ ผู้เรียนในส่วนภูมิภาค จึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการศึกษาพยาบาลดำเนินการร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น ในปี พ.ศ.2549 สภามหาวิทยาลัยได้ อนุมัติการขอเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 ซึ่งเปิดดำเนินการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา และสภา การพยาบาลได้ให้การรับรองทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2553 และเมื่อมีผู้สำเร็จการศึกษาได้ให้การ รับรองอย่างต่อเนื่องครั้งละ 2 ปี จนถึงปีการศึกษา 2559

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

งาน open house

งาน open house มีผู้คนสนใจ มาจำนวนมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานรับหมวก ชั้นปีที่ 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานกีฬาสถาบันแห่งประเทศไทย

คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี เข้าร่วมงานกีฬาสถาบันแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ.2561

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อคณะ

ติดต่อคณะ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,084-761-0702
เลขาคณะ คุณราตรี
www.western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น