รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

Doctor of Philosophy Program in Public

Health

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Doctor of Philosophy Program
in Public Health

       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีพันธกิจที่สาคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในการสร้างหรือค้นคว้าหาองค์ความรู้เชิงประจักษ์ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ศิลป-ศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมสุขภาพ และมีทักษะในการวางแผนและการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุขเพื่อการป้องกัน การสร้างเสริม การดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในชุมชนและสถานประกอบการ เพื่อลดผลกระทบต่อปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการตระหนักถึงการเกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ประชาชน ชุมชน และสังคมเป็นสาคัญ จึงได้พิจารณาและเห็นว่าการเปิดดาเนินการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในการสร้างหรือค้นคว้าหาองค์ความรู้ และมีทักษะในการวางแผนและการบริหารจัดการงานสาธารณสุขซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงทางวิชาการในด้านสาธารณสุขของประเทศได้

Philosophy

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความเชื่อว่า การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา รู้จักสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ด้วยการจัดการเรียนการสอนวิชาสาะรณสุขศาสตร์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทุกด้าน โดยเฉพาะในเชิงวิชาการเพื่อให้มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อปฏิบัติงาน บริการสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน และเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Meet The Team

อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมลี

รศ.ดร.ประภาเพ็ญ สุวรรณ

รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์

ผศ.ดร.ฐาวรี ขันสำโรง

Address

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล) เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 02-563-5252

Information

คุณจินตาภา บัวอุไร Mobile : 080-089-8617, 090-665-7011-13 www.western.ac.th