รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

       นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นก่อตั้งขึ้น รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดำเนินการจัดการเรียนการสอนในความดูแลของสำนักวิชาการ ต่อมาปลายปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมี ความมุ่งหมายยกระดับการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๘ มากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยที่ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงเห็นควรปรับปรุงรูปแบบองค์กรการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและเป็นไปตามเจตนารมณ์ โดยปรับยกโครงสร้างการบริหารจัดการเป็นองค์กรที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย โดยยกร่างโครงการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบองค์รวม (holistic approach) มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม มีความเป็นทีมและมีจุดหมายจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Centered) กล่าวคือกระบวนจัดการเรียนการสอนต้องฝึกฝนบ่มเพาะ ให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เน้นคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วยคุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์ ตามคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย และตั้งเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปต้องพัฒนา ๔ ด้าน คือ (๑) อาจารย์ผู้สอน (๒) การบริหารรายวิชาในหลักสูตรที่รับผิดชอบ (๓) การบริหารจัดการ (๔) กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเห็นชอบตามโครงการที่เสนอ และนำเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอนุมัติจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการสนับสนุนด้านวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นการบูรณาการชื่อว่า “คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์” ใช้ภาษาอังกฤษว่า Faculty of Arts and Sciences
        คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยเปิดดำเนินการสอนเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการให้กับคณะทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านพื้นฐานวิชาชีพ ร่วมถึงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วขอ
มหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขึ้น ๔ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย ๓,๑๔๔ ตารางเมตร ในปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมาที่อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และได้ใช้อาคารร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ โดยรับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการจำนวน ๖ ห้อง ห้องพักอาจารย์จำนวน ๒ ห้อง และห้องเรียน ๓ ห้อง

ติดต่อหมวดวิชา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

อาจารย์ ขนิษฐา วงษ์ศรีเมือง
โทรศัพท์ 098-8295685
Email : khanittha.wo@western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น