วิทยาเขตวัชรพล

สมัครเรียน

 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรระดับวิชาชีพทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จำเป็นในระบบสุขภาพคือพยาบาลวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขช่วยรองรับผู้ป่วยและผู้รับบริการสุขภาพกอปรกับได้มีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของไทย ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่ พ.ศ.2545
 แม้จะมีการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพิ่มขึ้นจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นลำดับ แต่แนวโน้มจำนวนบุคลากรพยาบาลก็ยังไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนบุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลน ยังเป็นการขยายบทบาทของสถาบันในการจัดการเรียนการสอน และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แก่ผู้เรียนในส่วนภูมิภาคจึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการศึกษาพยาบาลดำเนินการร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ.2549 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการขอเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 ซึ่งเปิดดำเนินการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา และสภาการพยาบาลได้ให้การรับรองทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 - 2553 และเมื่อมีผู้สำเร็จการศึกษาได้ให้การรับรองอย่างต่อเนื่องครั้งละ 2 ปี จนถึงปีการศึกษา 2559

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

พิธีมอบหมวก/ป้ายชื่อและเข็มชั้นปี นิสิตชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

#พิธีมอบหมวก/ป้ายชื่อและเข็มชั้นปี นิสิตชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ รับน้องนิสิตใหม่

พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ รับน้องนิสิตใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นณ ห้องประชุมเธียเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมรับน้องใหม่

  กิจกรรมรับน้องใหม่ถือเป็นพิธีที่ถือปฏิบัติมาทุกปีของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ จนคณาจารย์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทายาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฏร์ ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-3
ต่อ 5501 คณบดี
ต่อ 5502 รองคณบดี
ต่อ 5500 เลขานุการคณะ

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น