รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประวัติบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยภายใต้ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนได้รับอนุญาต ให้ประกอบการเลขที่ 2/1 2540 เมื่อวันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2540 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการสอนหลักสูตรต่างๆ สำหรับ บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอก นับตั้งแต่ได้เปิดดำเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20 ปีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษาและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษา สร้างคลังปห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษิต คือ บัณฑิตที่เป้นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนา สังคมประเทศชาติและมุนษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน มีหลักสูตรในปัจจุบันรวม 16 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 10 หลักสูตร ปริญญาเอก 6 หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยมีพันธกิจที่สำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการศึกษา การสร้างเสริม การพัฒนาตนเองและพัฒนาสถาบันและพัฒนาประเทศชาติ โดยมีการผลิตบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพทั้งการบริหารการศึกษาและการสอน

บัณฑิตวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นงานวิจัย ส่งเสริมคุณธรรม และความเป็นผู้นำ โดยสร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นมหาบัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน

ติดต่อคณะ

ระดับปริญญาโท
โทร 090-665-7011-13 หรือ โทร. 088-585-2028
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6125
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6125
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6125
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6123
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ต่อ 6122
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6121

ระดับปริญญาเอก
คุณจินตาภา บัวอุไรโทร.080-089-8617,090-665-7011-13

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น