รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ผลงานวิจัย

สาขาสาธารณสุขศาสตร์

การถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับบุคคลออทิสติกในมุมมองผู้เชี่ยวชาญ

โดย ดร.ฐาวรี ขันสำโรง 

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย PECS สำหรับบุคคลออทิสติก

โดย ดร.ฐาวรี ขันสำโรง 

อ่านผลงานวิจัย

ความเป็นไปได้และรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์, ดร.สุภาดา คำสุชาติ และดร.สุภกรรณ์ จันทรวงษ์

อ่านผลงานวิจัย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคของประชาชน ในเขต 11 กระทรวงสาธารณสุข

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์

อ่านผลงานวิจัย

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น