รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ผลงานวิจัย

สาขาศึกษาศาสตร์

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่คงทนเรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษเขต 1 กรุงเทพมหานคร

โดย ดร.นภาภรณ์ ธัญญา

อ่านผลงานวิจัย

ลักษณะผู้บริหารทางการศึกษาที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

 โดย ดร.กฤษณะ บุหลัน 

อ่านผลงานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2.

โดย ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮองสอน เขต 1

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนในพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 5

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 5

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

สร้างเสริมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศภายในโรงเรียนระดับปฐมวัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่งฮ่องสอน เขต 2

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การส่งเสริมสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กให้ปลอดโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น