รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ผลงานวิจัย

สาขารัฐประศาสนศาตร์

“การให้บริการสาธารณะแนวใหม่โดยสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข

อ่านผลงานวิจัย

ภาระรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถตรวจสอบได้ในการบริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข 

อ่านผลงานวิจัย

กระบวนการจัดการความรู้ของรัฐสภาไทย

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข 

อ่านผลงานวิจัย

การจราจรทางน้ำของกรุงเทพมหานคร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม

อ่านผลงานวิจัย

ระบบเศรษฐกิจชุมชนกับความสมดุลของป่าพรุ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม

อ่านผลงานวิจัย

ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) กับประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยนผลจากการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 จังหวัดเชียงราย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม

อ่านผลงานวิจัย

ภาวะผู้นำ และวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อผลสำเร็จในการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ : กรณีศึกษา สายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์
วรภัทร์ถิระกุล 

อ่านผลงานวิจัย

ปัญหาแรงงาน : เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์
วรภัทร์ถิระกุล 

อ่านผลงานวิจัย

การบริหารจัดการภาครัฐไทยภายใต้ระบบสวัสดิการ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์
วรภัทร์ถิระกุล 

อ่านผลงานวิจัย

ความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์

อ่านผลงานวิจัย

การบังคับใช้กฎหมายจราจรในเขตเทศบาลตำบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โดย ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ

อ่านผลงานวิจัย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โดย ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ

อ่านผลงานวิจัย

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ ACADEMIC JOURNAL OF NORTH BANGKOK UNIVERSITY

โดย ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ

อ่านผลงานวิจัย

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น