ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

สนใจสมัคร

ทุนสร้างฝันสู่ทันตแพทย์
(ทุนให้เปล่า)ประจำปีการศึกษา 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2564 เพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ตามหลักเกณฑ์พิเศษของทางมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ รับทุนค่าเล่าเรียน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ตลอดหลักสูตร จำนวนการรับ 20 ทุน สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

สนับสนุนบัณฑิตทางการแพทย์ประจำปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์โครงการทุน

รายละเอียด