บริการนิสิต

สมัครเรียน

ปริญญาโท

การเรียนการสอน

 • ปฏิทินการศึกษา ภาค1/2564 Click
 • กำหนดการสัมมนาศึกษาดูงาน Click

การสอบ (ปกติ)

 • ตารางสอบ Click
 • แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสนามสอบ 
 • เกณฑ์การให้คะแนนสอบ 
 • วันประกาศผลการสอบ  Click
 • กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ Click
 • กำหนดการสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน (สำหรับนิสิตสารนิพนธ์ Click

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

 • คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  Click
 • คู่มือการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
 • คู่มือการเขียนบทความวิจัย Click 
 • คู่มือการเขียนบทความวิชาการ Click

การสำเร็จการศึกษา

 • ขั้นตอนการปฏิบัติ Click
 • แบบฟอร์มคำร้องขอจบการศึกษา Click
 • ใบขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต Click
 • บว.11 แบบฟอร์มจบการศึกษา Click
 • แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต Click
 • แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บัณฑิต Click
 • แบบฟอร์มจองชุดครุย Click
 • ดาวน์โหลดรูปถ่ายชุดครุย (link ดาวน์โหลดชุดครุย) Click

แบบฟอร์มเกี่ยวข้องป.โท

 • แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป Click
 • แบบฟอร์มขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • บว.02 แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้ /วัดคุณสมบัติ Click
 • บว.03 แบบฟอร์มเสนออนุมัติหัวข้อ Click
 • บว.04 แบบฟอร์มขอสอบเค้าโครง (สอบ 3 บท) Click
 • บว.06 แบบฟอร์มขอเก็บข้อมูล Click
 • บว.07 แบบฟอร์มขอสอบป้องกัน (สอบ 5 บท) Click
 • บว.09 แบบฟอร์มขอตรวจรูปเล่ม Click
 • บว1-13 แบบฟอร์มการตรวจสอบ บทความวิจัย Click
 • บว.1-12 แบบฟอร์มขอส่งบทความวิชาการ Click

การสอบแบบออนไลน์(กรณีพิเศษ)

 • กำหนดการสอบออนไลน์ การสอบกลาภาคปีการศึกษา......
 • กำหนดการสอบออนไลน์ การสอบปลายภาค ปีการศึกษา........

การขอจบการศึกษา

 • แบบคำร้องขอจบการศึกษา Click
 • แบบสอบถามสำหรับมหาบัณฑิต 
 • แบบสอบถามผู้ใช้มหาบัณฑิต 
 • ใบขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต 
 • ใบชำระค่าจัดส่งชุดครุย ปริญญาบัตร Click

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

 • Pay In ค่าขึ้นทะเบียนนิติใหม่ ป.ตรี Click
 • แบบผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน Click
 • คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามชั้นปี Click
 • ขอสอบซ่อม Click
 • ขอสอบเสริม Click
 •  ขอสอบเทียบโอนความรู้ Click
 • ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
 • ขอกรณีขาดสอบ Click
 • คำร้องขอใช้บริการ(หอสมุด) Click
 • ขอรักษาสภาพนิสิต (หัวข้อลงทะเบียนเรียน) Click
 • ขอเปลี่ยนคำนำหน้า/ชื่อ/สกุล Click
 • ขอคืนสภาพนิสิต Click
 • ขอลาออก Click
 • ขอย้ายคณะ Click
 • ขอย้ายสาขาวิชา Click
 • ขอเพิ่ม - ถอนรายวิชา Click
 • ขอลงทะเบียนล่าช้าในช่วง Click
 • ขอลงทะเบียนล่าช้านอกช่วง Click

แบบฟอร์มชุดครุย

 • แบบฟอร์มชุดครุย Click
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองชุดครุย Click