บริการนิสิต - ปริญญาเอก

RSS

การขอจบการศึกษา

แบบคำร้องขอจบการศึกษา Click ใบขึ้นทะเบียนดุษฎีบัณฑิต  Click ใบชำระค่าจัดส่งชุดครุย ปริญญาบัตร Click ขั้นตอนการปฏิบัติ  Click แบบฟอร์ม...
  • Parida Ouamsaoad

การสอบแบบออนไลน์(กรณีพิเศษ)

กำหนดการสอบออนไลน์ การสอบกลาภาคปีการศึกษา 2564   กำหนดการสอบออนไลน์ การสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2564
  • Parida Ouamsaoad

แบบฟอร์มเกี่ยวข้อง ป.เอก

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป  Click แบบฟอร์มขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   - 1)checklis สำหรับนิสิต Click - 2) จธ.1.2 ก  Click - 3) จธ.2.2  Clic...
  • Parida Ouamsaoad

ดุษฏีนิพนธ์

คู่มือการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์  Click คู่มือการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  Click คู่มือการเขียนบทความวิชาการ  Click
  • Parida Ouamsaoad