บริการนิสิต

สมัครเรียน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การเรียนการสอน

 • ปฏิทินการศึกษา 64 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล Click

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

 • Pay In ค่าขึ้นทะเบียนนิติใหม่ ป.ตรี Click
 • แบบผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน Click
 • คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามชั้นปี Click
 • ขอสอบซ่อม Click
 • ขอสอบเสริม Click
 •  ขอสอบเทียบโอนความรู้ Click
 • ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
 • ขอกรณีขาดสอบ Click
 • คำร้องขอใช้บริการ(หอสมุด) Click
 • ขอรักษาสภาพนิสิต (หัวข้อลงทะเบียนเรียน) Click
 • ขอเปลี่ยนคำนำหน้า/ชื่อ/สกุล Click
 • ขอคืนสภาพนิสิต Click
 • ขอลาออก Click
 • ขอย้ายคณะ Click
 • ขอย้ายสาขาวิชา Click
 • ขอเพิ่ม - ถอนรายวิชา Click
 • ขอลงทะเบียนล่าช้าในช่วง Click
 • ขอลงทะเบียนล่าช้านอกช่วง Click

แบบฟอร์มชุดครุย

 • แบบฟอร์มชุดครุย Click
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองชุดครุย Click