สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพ

สมัครเรียน

สำหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนทั้งในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ควบคู่กันไป การดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการครบ 4 ด้าน คือการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดการแบ่งหน่วยงานตามโครงสร้างเพื่อการบริหารจัดการกับกิจกรรมทั้ง 4 ด้าน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับสำนักวิจัยและบริการวิชาการนับเป็นหน่วยงานหนึ่งตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
        โดยส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ประสานและส่งเสริมกิจกรรมการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยประสานและควบคุมการทำวิจัยของนิสิตที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ประสานและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการประชุมทางวิชาการและการเสนอบทความทางวิชาการของอาจารย์นิสิตและนักวิชาการทั่วไป ประสานและร่วมมือการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการจึงนับเป็นหน่วยงานที่จะช่วยอำนวยความสะดวกการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งด้านการวิจัยและการบริการวิชาการกับสังคมซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญทีมหาวิทยาลัยต้องให้การสนับสนุนและเป็นความจำเป็นที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการควรจะต้องมีแผนงานและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยประโยชน์ทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยประสานงานให้เกิดคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นรวมทั้งนำวิชาการเพื่อบริการแก่สังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสังคมและประเทศในที่สุด

ระบบเครือข่าย

ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
wtu.qa@western.ac.th
โทรศัพท์ : 02-563-5252 ต่อ 5029

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 ม. 11 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
research.re@western.ac.th
โทร 02-5635252 ต่อ 5017, Mobile 063-2678944

SUBSCRIPTION

สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพ