ปริญญาตรี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ทุกหลักสูตรได้รับการอนุมัติ/รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงอุดมศึกษาฯ 

Doctor of Medicine 

แพทยศาสตรบัณฑิต

โอกาสทางวิชาชีพ
อาจารย์ นักวิจัย ประกอบอาชีพแพทย์ในโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

วิทยาเขตวัชรพล

ข้อมูลเพิ่มเติม

Doctor of Dental Surgery (D.D.S)

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

โอกาสทางวิชาชีพ
อาจารย์ นักวิจัย ประกอบอาชีพในโรงพยาบาล ด้านสุขภาพอนามัยและโรคในช่องปากประกอบอาชีพในโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

วิทยาเขตวัชรพล

ข้อมูลเพิ่มเติม

Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M.)

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

โอกาสทางวิชาชีพ
อาจารย์ นักวิจัย ประกอบอาชีพในโรงพยาบาล ด้านการสัตวแพทย์และการสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

วิทยาเขตกาญจนบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

Doctor of Pharmacy (Pharm.D.)

เภสัชศาสตรบัณฑิต

โอกาสทางวิชาชีพ
เป็นเภสัชกรประจําภาคอุตสาหกรรมการผลิตยา ชีววัตถุ สมุนไพร เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ เภสัชกรด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมประจําสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนและสถานบริการ สาธารณสุข เภสัชกรประจําร้านขายยา เป็นนักวิจัยและพัฒนายา ชีววัตถุ สมุนไพร เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ 

วิทยาเขตวัชรพล

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bachelor of Science Program in Medical Technology (B.Sc.MT)

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์

โอกาสทางวิชาชีพ
อาจารย์ นักวิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์ประกอบอาชีพในโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว 

วิทยาเขตกาญจนบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bachelor of Public Health (B.P.H.)

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

โอกาสทางวิชาชีพ
สามารถทำงานเป็นผู้ปฎิบัติการงานด้านสาธารณสุข ทั้งในหน่วงงานของภาครัฐและเอกชน หรือประปกอบธุรกิจส่วนตัว

วิทยาเขตกาญจนบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bachelor of Nursing Science (B.N.S.)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

โอกาสทางวิชาชีพ
ประกอบอาชีพในบริษัทเอกชน เช่น บริษัทประกันภัย ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ พยาบาลส่วนตัวประจำบ้าน พยาบาลประจำโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชนอาจารย์พยาบาล

วิทยาเขตวัชรพล

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bachelor of Nursing Science (B.N.S.)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

โอกาสทางวิชาชีพ
ประกอบอาชีพในบริษัทเอกชน เช่น บริษัทประกันภัย ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ พยาบาลส่วนตัวประจำบ้าน พยาบาลประจำโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชนอาจารย์พยาบาล

วิทยาเขตกาญจนบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bachelor of Nursing Science (B.N.S.)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

โอกาสทางวิชาชีพ
ประกอบอาชีพในบริษัทเอกชน เช่น บริษัทประกันภัย ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ พยาบาลส่วนตัวประจำบ้าน พยาบาลประจำโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชนอาจารย์พยาบาล

วิทยาเขตบุรีรัมย์

ข้อมูลเพิ่มเติม