ปริญญาตรี วิทยาลัยสหวิทยาการ

ทุกหลักสูตรได้รับการอนุมัติ/รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงอุดมศึกษาฯ 

Bachelor of Business Administration

บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ตนได้ศึกษามาเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วิทยาเขตวัชรพล

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bachelor of Public Administration

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

โอกาสทางวิชาชีพ
เป็นเภสัชกรประจําภาคอุตสาหกรรมการผลิตยา ชีววัตถุ สมุนไพร เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ เภสัชกรด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมประจําสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนและสถานบริการ สาธารณสุข เภสัชกรประจําร้านขายยา เป็นนักวิจัยและพัฒนายา ชีววัตถุ สมุนไพร เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ 

วิทยาเขตวัชรพล

ข้อมูลเพิ่มเติม