สำนักวิจัยบริการวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา

สมัครเรียน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562

แผนปฏิบัติงานประจำปี

  • แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564)
  • แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560
  • แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561
  • แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562
  • แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563

ติดต่อคณะ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฏร์ ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-3
ต่อ 5501 คณบดี
ต่อ 5502 รองคณบดี
ต่อ 5500 เลขานุการคณะ

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากสำนักวิจัย บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น