บริการนิสิต

สมัครเรียน

ปริญญาตรี (วิทยาลัยสหวิทยาการ)

การเรียนการสอน

 • ปฏิทินการศึกษา 2564 Click
 • คู่มือการลงทะเบียนเรียน 
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 
 • การลงทะเบียนเรียน 
 • คู่มือการเข้าเรียน X - stndie 
 • ตารางเรียนสอนเสริมพื้นฐาน Click
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี Click
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Click
 • ประกาศเกณฑ์การเทียบโอน
 • กำหนดการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
 • รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค

ระบบสาระสนเทศงานทะเบียนนักศึกษาและงานบริการการศึกษา

 • สอบถามการสมัครเป็นนักศึกษา/ผู้เรียน
 • สอบถามหลักสูตรที่ต้องการศึกษา
 • สอบถามข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา
 • สอบถามโปรแกรมการศึกษาที่เปิดสอน แต่ละหลักสูตร

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 • ระบบงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

การสอบ

 
 • การเตรียมตัวสอบ
 • แนวปฏิบัติการสอบ
 • กำหนดการสอบ
 • ระเบียบว่าด้วยการสอบ 

        ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา

        • ประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษา
        • ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน
        • การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา
        • ตรวจสอบบัตรประจำตัวนักศึกษา
        • ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

        การบริการนักศึกษา

        • ทุนการศึกษา
        • การศึกษาวิชาทหาร
        • การขอผ่นผันการเข้ารับราชการทหาร

        การลงทะเบียนเรียน

        • ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนและตารางสอบ แต่ละภาคการศึกษา
        • ขอรักษาสภาพนิสิต
        • การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ Click

        Download

        • กิจกรรมประจำชุดวิชา
        • เอกสารโสตทัศน์ประจำชุดวิชา
        • แบบฟอร์มต่างๆ

        WTU EPT

        • รับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ WTU - EPT (E - Testing)
        • กำหนดการสอบรุ่นที่ 56 สอบซ่อมการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
        • ผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

        การรับคำร้อง

        • ขอยื่นเรื่องอุทรรณ์

        เรื่องน่ารู้ด้านงานทะเบียน

        • ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

        เรื่องน่ารู้ด้านงานทะเบียน

        • ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

        คำถามที่พบบ่อย

        • การลงทะเบียนเพิ่ม - ถอน
        • การเทียบโอนรายวิชา

        การขอจบการศึกษา

        • แบบคำร้องขอจบการศึกษา Click
        • แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต Click
        • แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต Click
        • ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต Click
        • ใบชำระค่าจัดส่งชุดครุย ปริญญาบัตร Click

        แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

        • Pay In ค่าขึ้นทะเบียนนิติใหม่ ป.ตรี Click
        • แบบผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน Click
        • คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามชั้นปี Click
        • ขอสอบซ่อม Click
        • ขอสอบเสริม Click
        •  ขอสอบเทียบโอนความรู้ Click
        • ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
        • ขอกรณีขาดสอบ Click
        • คำร้องขอใช้บริการ(หอสมุด) Click
        • ขอรักษาสภาพนิสิต (หัวข้อลงทะเบียนเรียน) Click
        • ขอเปลี่ยนคำนำหน้า/ชื่อ/สกุล Click
        • ขอคืนสภาพนิสิต Click
        • ขอลาออก Click
        • ขอย้ายคณะ Click
        • ขอย้ายสาขาวิชา Click
        • ขอเพิ่ม - ถอนรายวิชา Click
        • ขอลงทะเบียนล่าช้าในช่วง Click
        • ขอลงทะเบียนล่าช้านอกช่วง Click

        แบบฟอร์มชุดครุย

        • แบบฟอร์มชุดครุย Click
        • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองชุดครุย Click