บริการนิสิต

สมัครเรียน

ปริญญาเอก

การเรียนการสอน

 • ปฏิทินการศึกษา ภาค1 ปีการศึกษา 2564 Click
 • กำหนดการสัมมนาศึกษาดูงาน (เฉพาะหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน) 
 • กำหนดการศึกษาดูงานต่างประเทศ Click

การสอบ (ปกติ)

 • ตารางสอบ Click
 •  กำหนดการสอบดุษฎีนิพนธ์ Click
 • กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ ( สอบ QE ) Click

ดุษฏีนิพนธ์

 • คู่มือการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์  Click
 • คู่มือการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  Click
 • คู่มือการเขียนบทความวิชาการ  Click

แบบฟอร์มเกี่ยวข้อง ป.เอก

 • แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป  Click
 • แบบฟอร์มขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • - 1)checklis สำหรับนิสิต Click
 • - 2) จธ.1.2 ก  Click
 • - 3) จธ.2.2  Click
 • -4) จธ.3.2  Click
 • -5) จธ. 4  Click
 • บว.02 แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ  Click
 • บว.03 แบบฟอร์มเสนอหัวข้อ  Click
 • บว.04 แบบฟอร์มขอสอบเค้าโครง (3 บท)  Click
 • บว.06  แบบฟอร์มขอเก็บข้อมูล  Click
 • บว.07 แบบฟอร์มขออนุมัติสอบป้องกัน (สอบ 5 บท)  Click
 • บว.1-13 แบบฟอร์มการตรวจสอบ บทความวิจัย  Click
 • บว.1-13 แบบฟอร์มการตรวจสอบ บทความวิชาการ  Click
 • บว.13 แบบฟอร์มส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาเผยแพร่วารสาร TCI 1  Click
 •  ใบแจ้งยอดการชำระเงิน การสอบวัดคุณสมบัติ ( สอบ QE )  Click
 • ใบแจ้งยอดการชำระเงิน การสอบเสนอหัวข้อ  Click
 • ใบแจ้งยอดการชำระเงิน การสอบดุษฎีนิพนธ์ (ใช้ 3บท และ 5 บท)  Click
 • แบบฟอร์มขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา  Click

 

การสอบแบบออนไลน์(กรณีพิเศษ)

 • กำหนดการสอบออนไลน์ การสอบกลาภาคปีการศึกษา 2564  
 • กำหนดการสอบออนไลน์ การสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2564

การขอจบการศึกษา

 • แบบคำร้องขอจบการศึกษา Click
 • ใบขึ้นทะเบียนดุษฎีบัณฑิต  Click
 • ใบชำระค่าจัดส่งชุดครุย ปริญญาบัตร Click
 • ขั้นตอนการปฏิบัติ  Click
 • แบบฟอร์มคำร้องขอจบการศึกษา  Click
 • บว.09 แบบฟอร์มขอตรวจรูปเล่ม  Click
 • บว.10 แบบฟอร์มขอส่งเล่มและบทความพร้อม CD  Click
 • บว.11แบบฟอร์มจบการศึกษา  Click
 • แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต  Click
 • แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บัณฑิต  Click

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

 • Pay In ค่าขึ้นทะเบียนนิติใหม่ ป.ตรี Click
 • แบบผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน Click
 • คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามชั้นปี Click
 • ขอสอบซ่อม Click
 • ขอสอบเสริม Click
 •  ขอสอบเทียบโอนความรู้ Click
 • ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
 • ขอกรณีขาดสอบ Click
 • คำร้องขอใช้บริการ(หอสมุด) Click
 • ขอรักษาสภาพนิสิต (หัวข้อลงทะเบียนเรียน) Click
 • ขอเปลี่ยนคำนำหน้า/ชื่อ/สกุล Click
 • ขอคืนสภาพนิสิต Click
 • ขอลาออก Click
 • ขอย้ายคณะ Click
 • ขอย้ายสาขาวิชา Click
 • ขอเพิ่ม - ถอนรายวิชา Click
 • ขอลงทะเบียนล่าช้าในช่วง Click
 • ขอลงทะเบียนล่าช้านอกช่วง Click

แบบฟอร์มชุดครุย

 • แบบฟอร์มชุดครุย Click
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองชุดครุย Click